Trefferliste
6.2 Projektcontrolling mit der Earned Value-Methodik in:

IT-Controlling , Seite 114 - 137

IT-Strategie, Multiprojektmanagement, Projektcontrolling und Performancekontrolle